Information till forskningsperson för antikroppstest

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en delstudie där vi undersöker i vilken utsträckning anställda på myndigheter eller företag med samhällskritiska funktioner, samt medarbetare och boende i ålderdomshem, i Sverige har haft genomgången SARS-CoV-2 infektion. Vi vill förstå hur infektionen har spridits i samhället och vården. Personal och boende på ålderdomshem samt anställda på utvalda arbetsplatser får erbjudande att delta i delstudien. Deltagandet i delstudien är helt frivilligt. Ansvarig för delstudien är Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

KTH är forskningshuvudman och ansvarig för delstudien, genomför analysen av ditt blodprov och ser därefter till att du blir meddelad resultatet via HOPE Corona. Din arbetsgivare eller AstraZeneca, kommer aldrig att få reda på just dina resultat. AstraZeneca kommer enbart att från KTH få rapporter på övergripande, s.k. aggregerad nivå, där det inte går att koppla samman resultat med en individ. Företaget ADDI Medical är anlitade av KTH för tillhandahållandet av appen HOPE Corona. De fysiska proverna tas och levereras till KTH under AstraZenecas ansvar, inom ramen för dess företagshälsovård, via företagen Previa och Feelgood.

För att som individ kunna delta i studien krävs att man blivit inbjuden av AstraZeneca, att man har ett BankID och tillgång till en smartphone. För mer information om studien, se forskningsinformationen och den kommunikation som AstraZeneca har skickat ut internt

Det är viktigt att komma ihåg att dessa tester inte ersätter läkarvård och att inget resultat ska uppfattas som fullständigt tillförlitligt. Du ska fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om åtgärder för att minska smittspridning och vidta social distansering för att skydda dig själv och dina medmänniskor.

Hur går provtagningen till?

Du bokar tid för att lämna ett blodprov för analys av förekomst av antikroppar mot coronaviruset i blodet. Detta är samma blodprov som tas för den övergripande studien. En mindre mängd (3-5ml) blod tas venöst från armvecket av sjukvårdskunnig personal. Provtagningen kan följas upp efter 3 och 6 månader. Du får tillgång till dina provsvar genom att logga in på HOPE Corona.  

Vid deltagande kommer du att registrera dig via appen HOPE Corona igenom vilken du kommer att få löpande information, kallelser och provsvar. Mer information om detta och HOPE Corona får du när du kallas till antikroppstestet. I HOPE Corona får du också svara på några frågor för att studien ska ha rätt information om dig.

Vad händer med mina prover?

Blodproverna kommer efter genomgången analysen att destrueras.

Möjliga följder och risker med att delta i delstudien

Vid blodprovstagningen kan viss smärta och blodutgjutning vid insticksstället förekomma.

Vad händer med mina uppgifter?

Vi värnar om varje persons integritet och har ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt, både för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.

KTH respekterar och förbinder oss att skydda din personliga integritet i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”) och annan tillämplig integritetslagstiftning. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter och vi har därför i detta dokument också samlat information om hur vi behandlar och använder dina personuppgifter. Informationen riktar sig till dig som deltar i delstudien och använder appen HOPE Corona.

KTH är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för delstudien, inklusive de som hanteras via HOPE Corona. ADDI Medical, som tillhandahåller HOPE Corona, är för detta personuppgiftsbiträde till KTH.

AstraZeneca, Previa och Feelgood är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter kopplat till tillhandahållandet av ditt prov till KTH.

I samband med att du använder HOPE Corona kan information om din användning samlas av ADDI Medical i syfte att skapa statistik till grund för vidareutvecklingar och förbättringar av appen. För just denna typ av behandling är ADDI Medical självständigt personuppgiftsansvarig.

Om du känner att något är otydligt eller har någon invändning mot hur KTH hanterar dina personuppgifter får du gärna höra av dig till KTH:s dataskyddsombud på något av nedanstående sätt. För övriga personuppgiftsansvariga, vänligen se deras GDPR information.

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

I samband med att du skapar ett användarkonto i HOPE Corona samlar KTH in uppgifter om dig så som namn, personnummer, kontaktuppgifter och information om ditt arbete. Detta görs för ändamålet att kunna identifiera dig och säkerställa att ditt prov och provresultat hanteras korrekt.

Inom delstudien kommer KTH att samla in flera uppgifter om din hälsa. Detta kommer bl.a. att ske genom frågor för dig att besvara i HOPE Corona samt genom blodanalysen i sig. Dessa s.k. känsliga personuppgifter kommer att användas för ändamålet att genomföra delstudien, leverera ett svar till dig samt för att sammanställa statistik som rapporteras till AstraZeneca. Statistiken kommer aldrig att innehålla dina personuppgifter eller ditt individuella testresultat. Uppgifterna som du lämnar har också till ändamål att förenkla för KTH att genom utfallet i delstudien dra bredare slutsatser om smittspridningen i det svenska samhället.

Sammanfattningsvis behöver KTH behandla dina personuppgifter för att a) genomföra delstudien b) tillhandahålla analysen av ditt blodprov, c) administrera ditt HOPE Corona konto, d) interagera med dig i samband med provtagning, e) ta fram statistik, publikationer och forskningsrapporter samt f) lämna uppföljning för ditt provsvar.

KTH kan även komma att anonymisera din data för att genomföra annan forskning internt eller med samarbetspartners. Med anonymisering så menar vi att all information som kan identifiera dig, direkt eller indirekt, som till exempel namn eller personnummer, kommer då tas bort från den insamlade uppgifter innan den används för den typen av forskning.

Utöver ovan kan KTH som statlig myndighet behöva behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som följer av tvingande lagstiftning. KTH kan t.ex. enligt arkivlagstiftningen vara tvingad att spara dina uppgifter en viss tidsperiod.

KTH kommer aldrig att sälja, överlåta eller på annat sätt låta någon annan få ta del av dina personuppgifter utan ditt samtycke, eller utöver vad som uttryckligen framgår i detta dokument, förutom när detta krävs enligt tvingande lagstiftning. KTH kommer t.ex. enbart att dela eller publicera statistik där enskilda individer inte kan identifieras.

Rättslig grund

Delstudien utgör forskning som är prövad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten. När KTH behandlar dina personuppgifter inom ramen för delstudien så sker därför detta i första hand med stöd av grunden uppgift av allmänt intresse. I andra hand sker behandlingen av dina personuppgifter i delstudien med stöd av ditt samtycke.

I den mån KTH måste behandla dina personuppgifter i enlighet med tvingande lagstiftning är den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar KTH dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge som behövs för genomförandet av delstudien. Personuppgifterna med koppling till ditt användarkonto i HOPE Corona sparas så länge som användarkontot existerar. Användarkontot raderas automatiskt när delstudien är slutförd.

KTH kommer i övrigt endast att spara personuppgifter under så lång tid som krävs enligt tvingande lagstiftning. För uppgifter i forskning kan detta t.ex. krävas i upp till 10 år.

Mottagare av dina personuppgifter

För att kunna administrera delar av delstudien genom appen HOPE Corona anlitar KTH företaget ADDI Medical AB, som levererar den tekniska lösningen. Användningen av HOPE Corona kräver därför att ADDI Medical AB behandlar dina personuppgifter för KTH:s räkning. ADDI Medical AB är personuppgiftsbiträde åt KTH och får aldrig behandla dina personuppgifter i strid med instruktioner från KTH, så som för ett ändamål som inte rör genomförandet av delstudien.

Dina personuppgifter kommer i övrigt aldrig att delas med en tredje part om detta inte krävs enligt tvingande lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter när det gäller information om och kontroll över dina personuppgifter. Du har, med vissa begränsningar, rätt att begära:

  1. att få dina personuppgifter raderade,
  2. att få dina personuppgifter i ett allmänt använt elektroniskt format för att underlätta flytt till annan personuppgiftsansvarig,
  3. en kopia av de uppgifter vi har om dig,
  4. rättelse av felaktiga uppgifter om dig, samt
  5. begränsningar i hur vi får behandla dina personuppgifter.

Ovanstående rättigheter kan komma att vara begränsade beroende på vilken rättslig grund som behandlingen vid KTH stödjer sig på. Om du har frågor om dina rättigheter eller önskar nyttja dessa, kontakta KTH via någon av de angivna kontaktvägarna (ovan).

Återkallande av samtycke samt avslut av ditt användarkonto i HOPE Corona

Du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och helt avsluta din användning av HOPE Corona, liksom deltagandet i delstudien. Vi äger då inte rätt att fortsätta behandlingen ifråga och dina personuppgifter och de kommer då att raderas eller anonymiseras, förutsatt att ingen annan rättslig grund finns.

Om du önskar återkalla ditt samtycke, kontakta KTH via någon av de angivna kontaktvägarna (ovan).

Rätt att inge klagomål

Om du är missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter inom delstudien bör du i första hand vända dig direkt till KTH via någon av de angivna kontaktvägarna (nedan).

Du har oavsett alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Deras webbplats är: www.datainspektionen.se

Hur får jag information om resultatet av deldelstudien?

Resultatet av deldelstudien kommer att publiceras på internet, i vetenskapliga tidskrifter och presenteras i samband med vetenskapliga möten. Enbart statistik kommer att presenteras och ingen enskild person kommer att kunna identifieras. Du kan, men behöver inte, ta del av dina individuella data. Dina provsvar och tolkningen av dem erhåller du via Hope Corona Appen.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för delstudien (se nedan).

Ansvariga för delstudien

Ansvarig för delstudien är KTH (Kontaktperson Mathias Uhlén, e-post mathiasu@kth.se)

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Kungliga Tekniska Högskolan

Adress: Brinellvägen 8, 114 28 Stockholm

Dataskyddsombud: Robin Roy

E-mail: dataskyddsombud@kth.se