KI OCH SVPH ANVÄNDARVILLKOR FÖR HOPE APP

1. INLEDNING

Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för ditt Användarkonto för tjänst (”Tjänsten”, ”Appen” eller ”HOPE App”) som Karolinska Institutet (KI) och Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) (“vi”, ”vår” eller “oss”), tillhandahåller dig (”dig” eller ”du”) som användare genom Tjänsten HOPE App. Vi som tillhandahåller Tjänsten är Karolinska Institutet, organisationsnummer 202100-2973, Nobels väg 6, 171 77 Stockholm och Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, organisationsnummer 802481-2581, Nockeby Backe 8,168 40 Bromma. Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig och oss. För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten. Notera också att du behöver godkänna ADDI Medical ABs Användarvillkor, org.nr. 559066-1608, som är teknisk leverantör av Tjänsten.

 

2. TJÄNSTEN

HOPE App är en digital tjänst som du använder vid svalgprov och i vissa fall blodprov gällande utredning av COVID-19-smitta. HOPE App är den digitala mötesplatsen mellan dig och personal som genomför utredningen av ditt svalgprov och i vissa fall ditt blodprov gällande COVID-19. Alla som använder Tjänsten eller del därav beskrivs i dessa Användarvillkor som ”Användare”, vilket även inbegriper dig som part till Användarvillkoren. Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan vårdnadshavares godkännande.

 

3. TILLÅTEN ANVÄNDNING

Din användning av Tjänsten får bara ske enligt dess avsedda syfte och dessa Användarvillkor. Under förutsättning att du inte bryter mot Användarvillkoren får du en icke exklusiv licens att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte. Du får inte överlåta licensen åt någon annan och mot bakgrund av att Tjänsten är kostnadsfri förbehåller vi oss rätten att dra tillbaka licensen om du bryter mot Användarvillkoren eller annars efter eget godtycke.

 

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till dig eller någon annan.

 

5. INLOGGNINGSUPPGIFTER

För att använda HOPE App måste du skapa ett användarkonto (”Användarkonto”). När du skapar ett Användarkonto kommer vi be dig om viss information om dig själv. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att en obehörig person har fått tillgång till ditt Användarkonto eller att Användarkontot missbrukas.

 

6. BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER SAMT DIN ÅTKOMST TILL DEN INFORMATION SOM DU REGISTRERAR OCH LADDAR UPP

 1) Genom din användning av HOPE App skapas användarinformation i din smartphone som på ett säkert sätt skickas från din smartphone, via HOPE App, till KIs och SVPHs lagringsyta (”KIs och SVPHs Repository”) för tillgängliggörande av användarinformation för dig och för KIs och SVPHs personal. KI och SVPH förvaltar all information som du skapat / laddar upp i HOPE App och som lagras på KIs och SVPHs lagringsyta. Den information som du rapporterar in i Tjänsten lagras under säkra förhållanden.

2) Tillgången till Tjänsten är förenad med ett antal villkor som Du behöver godkänna. Tillgång till Tjänsten har endast Du själv, som dock kan ge tillgång till data från Tjänsten till specificerat ändamål. Genom ditt uttryckliga samtycke kan Du dela data med KI och SVPH och tredje part för enskilda ändamål. För varje sådant specificerat ändamål ska ett enskilt samtycke inhämtas från Dig.

3) Genom din användning av HOPE App erhåller KI och SVPH användarinformation som är att betrakta som personuppgifter.

4) Data överförs först från dig till KIs och SVPHs Lagringsutrymme och från analyssystem till KIs och SVPHs Lagringsutrymme, därefter tillgängliggörs den till dig och KIs och SVPHs personal utifrån Dina givna samtycken.

6) KI tillhandahåller Tjänsten gentemot Dig i egenskap av personuppgiftsansvarig.

 

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss att vara tydliga och att du förstår hur vi använder personuppgifter vi samlar in. Innan du använder Tjänsten ber vi dig att läsa KIs och SVPHs Information om deltagande i KIs utredning rörande COVID-19-smitta.

 

8. ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Vid din användning av Tjänsten kommer vi att samla in och behandla viss information. Du kommer exempelvis kunna registrera innehåll i formulär och annan information (”Användargenererat material”) i Tjänsten.
Du accepterar och garanterar att du inte kommer registrera eller sprida Användargenererat material via Appen som:

  • gentemot andra är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt,
  • främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet,
  • är rasistiskt eller etniskt kränkande
  • utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande,
  • utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt,
  • utgör förolämpning eller förföljelse mot en person,
  • på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt
  • på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken), eller i övrigt strider mot vår Tjänsts avsedda syften.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort Användargenererat Material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor eller utredningen eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller Tjänstens Användare.

 

9. RÄTTIGHETER TILL ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

KI och SVPH förfogar över all information som du skapat i KIs och SVPHs Lagringsyta via HOPE App. Du har fulla åtkomsträttigheter till all din registrerade information samt dina provsvar så länge du har ett Användarkonto i tjänsten. KI och SVPH har åtkomsträttigheter till din registrerade information och provsvar utifrån dina givna samtycken.

 

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick för var tid gällande version och din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar. Du bekräftar att det kan uppstå situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, på grund av, men inte begränsat till, underhåll, fel eller andra omständigheter utanför vår kontroll. Vi är inte ansvariga gentemot dig för några tredjepartskrav som riktas mot dig. Du förstår, godkänner och accepterar vidare att vi inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten. Vi lämnar inte några garantier rörande tillgängligheten och dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Tjänsten i övrigt. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller Tjänsten.

 

11. ANSVAR

Du är ansvarig gentemot oss med anledning av brott mot dessa Användarvillkor, exempelvis missbruk av Tjänsten. För det fall något Användargenererat material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet eller omgående informera oss så att vi kan ta bort materialet.

 

12. ÄNDRING AV VILLKOREN OCH TJÄNSTEN

Vi kan komma att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Det kan exempelvis vara via en notis i Appen. Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

 

13. ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra Användarvillkor utan ditt samtycke och utan att meddela dig.

 

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler. Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

 

Samtliga frågor rörande detta avtal hanteras gemensamt via nedanstående kontaktuppgifter:

Företagsnamn: Karolinska Institutet

E-mail: dataskyddsombud@ki.se

Gatuadress: Nobels väg 6

Postort: 171 77 Stockholm

Telefonnummer: 08-524 800 00